گردآفرید
19 آذر

گردآفرید

زنان در شاهنامه
گردآوری : فروشگاه آنلاین آرنوشا
گردآفرید در شاهنامه دختر جنگاور گژدَهَم از پهلوانان دژ سپید است که در زمان لشکرکشی سهراب
به ایران در لباس مردانه به جنگ با سهراب رفت. در میان نبرد چون سهراب به زن بودن او آگاه شد،
گردآفرید تدبیری کرد و توانست با اندیشه از دست سهراب برهد.
گردآفرید نماینده همان زنان دلیر و جنگاور ایرانی است
که نمونه آنان را در سپاهیان هخامنشی و اشکانی و حتی ساسانی می بینیم.
او به عنوان یک زن چند صفت برجسته را همزمان به نمایش می گذارد.
او پاکدامن است و اسیر وسوسه نمی شود.
از سوی دیگر او دلاوری و شجاعت و بی باکی و وقار یک سردار بزرگ را دارد.
همچنین او با تدبیر و با خرد است. عقل او بر احساسش غلبه دارد.
داستان او در شاهنامه باز هم بازتابی است از آزادگی زنان در جامعه ایران باستان.

شروع داستان

گردآفرید دختری زیبا و چابکسواربود که پدرش در مرز ایران و توران مرزبان بود.
هنگامی که به دستور افراسیاب( پادشاه توران ) لشکری به سرکردگی سهراب برای جنگ با ایرانیان وارد مرز ایران شد،
دژ مرزی در آستانه ی سقوط افتاد. گژدهم پیر( پدر گردافرید) تنها مانده بود و یک دژ بی پناه بر سر راه ایران.
در دژ  گردافرید که قلبش برای ایران می تپیددر آن موقعیت خطرناک و سرنوشت ساز همچون شیر لباس رزم به تن کرد،
موهایش را زیر کلاهش پنهان کرد و به جنگ سهراب رفت.
مبارزه ی تن به تن بین سهراب و گردآفرید شروع شد و سهراب نمی دانست که گردآفرید زن است،
زیرا او در لباس و کلاه رزمی شبیه مردان بود، در پی چالش آن شیرزن به رزمگاه درمی‌آید و آن دو به پرخاش و نبرد درمی‌آیند.
گردآفرید، با وجود تمام دلاوری و شجاعت خود سرانجام می‌بیند که توان رویارویی با سهراب را ندارد و می‌کوشد سوی دژ بگریزد.
در داستان گردآفرید تصویر بی نقص دختر ایرانی است، که هرگز حاضر به تسلیم در برابر دشمن کشور و آب و خاکش نمی شود؛
چرا که خود را برتر  از آن می بیند که به خواسته ی دشمنانش تن در دهد.