همای چهرزاد
19 آذر

همای چهرزاد

زنان در شاهنامه
گردآوری : فروشگاه آنلاین آرنوشا
ملکه ی مقتدر ایران زمین
در میا ن زنان خردمند شاهنامه یکی از چهره ها به زنی اختصاص دارد که بیش از سی سال بر ایران
پادشاهی کرده استو فردوسی از او به نیکی و خردمندی بسیار یاد می کند.
همای چهرزاد (چهرآزاد)  نام شهبانویی کیانی است؛ مطابق با تاریخ روایی ایران،
وی همسر و جانشین بهمن، پسر اسفندیار بود. طول پادشاهی وی در بن‌دهش (بندهشن) و منابع
تاریخی (اسلامی) ۳۰ سالو در شاهنامه و بهمن‌نامه ۳۲ سال داده شده است.
زنان در شاهنامه حضور سیاسی فعالی دارند. زنانی چون فرنگیس و فرانک با خردمندی و
اندیشه ورزی یاریگر شهریاران آرمانی شاهنامهیعنی فریدون و کیخسرو می شوند.حضور این دو زن،
زمینه ی تغییر الگوی شهریاری از شهریاری بد به نیک را فراهم می کند
و فردوسی نقش این زنان را در این زمینه به خوبی به نمایش گذاشته است. حضور سیاسی زنانی چون رودابه،
سیندخت و کتایون نیز قابل ملاحظه است. حضور سیاسی زنان شاهنامه به نوعی با خویشکاری اسطوره ای آن ها پیوند دارد.
در شاهنامه قوی ترین جلوه حضور سیاسی زنان در پایان پادشاهی بهمن دیده می شود.
حضور زن در این بخش مستقیم و بی واسطه است. از یک سو پادشاهی سی و دو ساله ی همای در پیش روست
و از سوی دیگر برابری زن و مرد در شهریاری مطرح می شود.
بهمن در وصیت خود بر برابری دختر و پسر در ولایت عهدی تکیه ی می کند
فردوسی همای را با عنوان‌های هنرمند، بادانش و نیک رایوصف می‌کند و درباره ی او این داستان را ارائه می‌دهد:
همای محبوب پدر خود بود و مطابق با سنت مقبول زرتشتی (خویدوده) بهمن با او ازدواج کرد و وی را به عنوان جانشین خود برگزید.
بهمن هم‌چنین فرزندی را که همای آبستن‌اش بود، به عنوان جانشین مشروع سلطنت معرفی کرد. پس از درگذشت وی،
همای پسری به دنیا آورد اما برای حفظ سلطنت و دور کردن فرزندش از بیم دشمنان،
نوزاد را به دایه‌ای سپرد و اعلام کرد که بچه،مرده زاده شده بود.برخی شواهد نشان می دهد
که دلیل این عمل همای دور کردن فرزندش از بیم خطر درباریان بوده است.
این امر که در آن دوران ایران زمین دوران بسیار حساسی را پشت سر می گذاشته و دشمنان تاج همای از هیچ آسیبی به او
و فرزندش روی گردان نبودند، می تواند دلیلی بر این عمل همای باشد.